حجم اضافه برای سرعت های :

128Kb – 256Kb – 512Kb – 1Mb

حجم اضافهقیمت(تومان)
1 گیگ2500
5 گیگ12000
15 گیگ35000
30 گیگ65000
50 گیگ100000
100 گیگ190000

حجم اضافه برای سرعت های :

2Mb – 3Mb – 4Mb – 6Mb – 8Mb

حجم اضافهقیمت(تومان)
1 گیگ5000
5 گیگ22000
10 گیگ40000
20 گیگ75000
50 گیگ175000
100 گیگ300000

حجم اضافه برای سرعت های :

10Mb – 12Mb – 15Mb – 16Mb

حجم اضافهقیمت(تومان)
1 گیگ7000
10 گیگ60000
20 گیگ100000
30 گیگ140000
50 گیگ200000
100 گیگ350000
200 گیگ600000

حجم اضافه برای سرعت های :

20Mb

حجم اضافهقیمت(تومان)
1 گیگ9000
10 گیگ80000
20 گیگ150000
30 گیگ210000
50 گیگ300000
100 گیگ550000
200 گیگ1000000