سرعت1 مگابیت

ترافیک نامحدود

1ماهه: 100000          3ماهه:300000            6ماهه:500000           یکساله:900000

سرعت2 مگابیت

سرعت 1Mb ترافیک ماهیانه 12 گیگ داخلی (معادل 6 گیگ بین الملل)

1ماهه: 20000              3ماهه:60000            6ماهه:100000           یکساله:180000

سرعت 1Mb ترافیک ماهیانه 20 گیگ داخلی (معادل 10 گیگ بین الملل)

1ماهه: 25000              3ماهه:75000            6ماهه:125000           یکساله:225000

سرعت 1Mb ترافیک ماهیانه 40 گیگ داخلی (معادل 20 گیگ بین الملل)

1ماهه: 40000              3ماهه:120000            6ماهه:200000           یکساله:360000

سرعت 1Mb ترافیک ماهیانه 60 گیگ داخلی (معادل 30 گیگ بین الملل)

1ماهه: 60000           3ماهه:180000            6ماهه:300000           یکساله:540000

سرعت 1Mb ترافیک ماهیانه 90 گیگ داخلی (معادل 45 گیگ بین الملل)

1ماهه: 75000           3ماهه:225000            6ماهه:375000           یکساله:675000

سرعت 1Mb اختصاصی عادی

1ماهه: 100000           2ماهه:200000           3ماهه:300000            6ماهه:500000           یکساله:900000

سرعت2 مگابیت

سرعت 2Mb ترافیک ماهیانه 18 گیگ داخلی (معادل 9 گیگ بین الملل)

1ماهه: 31800           3ماهه:86200            6ماهه:162400           یکساله:309400

سرعت 2Mb ترافیک ماهیانه 26 گیگ داخلی (معادل 13 گیگ بین الملل)

1ماهه: 40200            3ماهه:102400            6ماهه:198400           یکساله:381400

سرعت 2Mb ترافیک ماهیانه 40 گیگ داخلی (معادل 20 گیگ بین الملل)

1ماهه: 50000           3ماهه:133900            6ماهه:250000           یکساله:450000

سرعت 2Mb ترافیک ماهیانه 72 گیگ داخلی (معادل 36 گیگ بین الملل)

1ماهه: 80400             3ماهه:210400            6ماهه:405400           یکساله:795400

سرعت 2Mb ترافیک ماهیانه 126 گیگ داخلی (معادل 63 گیگ بین الملل)

1ماهه: 120900              3ماهه:331900            6ماهه:648400           یکساله:1281400

سرعت 2Mb ترافیک ماهیانه 166 گیگ داخلی (معادل 83 گیگ بین الملل)

1ماهه: 150900            3ماهه:421900            6ماهه:828400           یکساله:1641400

سرعت 2Mb اختصاصی عادی

1ماهه: 200000           2ماهه:400000           3ماهه:600000            6ماهه:1000000           یکساله:1800000

سرعت3 مگابیت

سرعت 3Mb ترافیک ماهیانه 20 گیگ داخلی (معادل 10 گیگ بین الملل)

1ماهه: 37000             3ماهه:100600            6ماهه:189400           یکساله:363400

سرعت 3Mb ترافیک ماهیانه 28 گیگ داخلی (معادل 14 گیگ بین الملل)

1ماهه: 45000            3ماهه:120400            6ماهه:225400           یکساله:435400

سرعت 3Mb ترافیک ماهیانه 46 گیگ داخلی (معادل 23 گیگ بین الملل)

1ماهه: 61200            3ماهه:160900            6ماهه:306400           یکساله:597400

سرعت 3Mb ترافیک ماهیانه 96 گیگ داخلی (معادل 48 گیگ بین الملل)

1ماهه: 101400            3ماهه:273400          6ماهه:531400           یکساله:1047400

سرعت 3Mb ترافیک ماهیانه 162 گیگ داخلی (معادل 81 گیگ بین الملل)

1ماهه: 150900             3ماهه:421900            6ماهه:828400           یکساله:1641400

سرعت 3Mb ترافیک ماهیانه 268 گیگ داخلی (معادل 134 گیگ بین الملل)

1ماهه: 230400            3ماهه:660400            6ماهه:1305400           یکساله:1683400

سرعت 3Mb اختصاصی عادی

1ماهه: 300000           2ماهه:600000           3ماهه:900000            6ماهه:1500000           یکساله:2700000

سرعت4 مگابیت

سرعت 4Mb ترافیک ماهیانه 20 گیگ داخلی (معادل 10 گیگ بین الملل)

1ماهه: 40000             3ماهه:109600            6ماهه:207400           یکساله:399400

سرعت 4Mb ترافیک ماهیانه 32 گیگ داخلی (معادل 16 گیگ بین الملل)

1ماهه: 51600               3ماهه:138400            6ماهه:261400           یکساله:507400

سرعت 4Mb ترافیک ماهیانه 54 گیگ داخلی (معادل 27 گیگ بین الملل)

1ماهه: 71400            3ماهه:187900            6ماهه:360400           یکساله:705400

سرعت 4Mb ترافیک ماهیانه 118 گیگ داخلی (معادل 59 گیگ بین الملل)

1ماهه: 120900              3ماهه:331900            6ماهه:648400           یکساله:1281400

سرعت 4Mb ترافیک ماهیانه 198 گیگ داخلی (معادل 99 گیگ بین الملل)

1ماهه: 180900            3ماهه:511900           6ماهه:1008400           یکساله:1791400

سرعت 4Mb ترافیک ماهیانه 332 گیگ داخلی (معادل 166 گیگ بین الملل)

1ماهه: 281400            3ماهه:813400           6ماهه:1611400           یکساله:——-

سرعت 4Mb اختصاصی عادی

1ماهه: 400000           2ماهه:800000           3ماهه:1200000            6ماهه:2000000           یکساله:3600000

سرعت5 مگابیت

سرعت 5Mb اختصاصی عادی

1ماهه: 500000           2ماهه:1000000           3ماهه:1500000            6ماهه:2500000           یکساله:4500000

سرعت6 مگابیت

سرعت 6Mb ترافیک ماهیانه 28 گیگ داخلی (معادل 14 گیگ بین الملل)

1ماهه: 50000               3ماهه:135400            6ماهه:225400           یکساله:522400

سرعت 6Mb ترافیک ماهیانه 40 گیگ داخلی (معادل 20 گیگ بین الملل)

1ماهه: 60800             3ماهه:162400            6ماهه:309400           یکساله:603400

سرعت 6Mb ترافیک ماهیانه 62 گیگ داخلی (معادل 31 گیگ بین الملل)

1ماهه: 80600             3ماهه:211900            6ماهه:408400           یکساله:801400

سرعت 6Mb ترافیک ماهیانه 156 گیگ داخلی (معادل 78 گیگ بین الملل)

1ماهه: 151400             3ماهه:423400           6ماهه:831400          یکساله:1647400

سرعت 6Mb ترافیک ماهیانه 236 گیگ داخلی (معادل 118 گیگ بین الملل)

1ماهه: 211400              3ماهه:603400            6ماهه:1191400           یکساله:——-

سرعت 6Mb ترافیک ماهیانه 422 گیگ داخلی (معادل 211 گیگ بین الملل)

1ماهه: 350900            3ماهه:1021900            6ماهه:——-           یکساله:——–

سرعت 6Mb ترافیک ماهیانه 556 گیگ داخلی (معادل 278 گیگ بین الملل)

1ماهه: 451400           3ماهه:1323400            6ماهه:——–           یکساله:——–

سرعت 6Mb ترافیک ماهیانه 688 گیگ داخلی (معادل 344 گیگ بین الملل)

1ماهه: 550400           3ماهه:——-            6ماهه:——-           یکساله:——-

سرعت 6Mb اختصاصی عادی

1ماهه: 600000           2ماهه:1200000           3ماهه:1800000            6ماهه:3000000           یکساله:5400000

سرعت8 مگابیت

سرعت 8Mb ترافیک ماهیانه 54 گیگ داخلی (معادل 27 گیگ بین الملل)

1ماهه: 75400          3ماهه:193900            6ماهه:384400           یکساله:753400

سرعت 8Mb ترافیک ماهیانه 232 گیگ داخلی (معادل 116 گیگ بین الملل)

1ماهه: 210400           3ماهه:594400            6ماهه:1185400           یکساله:——-

سرعت 8Mb ترافیک ماهیانه 352 گیگ داخلی (معادل 176 گیگ بین الملل)

1ماهه: 300400           3ماهه:864400            6ماهه:——-           یکساله:——–

سرعت 8Mb ترافیک ماهیانه 620 گیگ داخلی (معادل 310 گیگ بین الملل)

1ماهه: 501400           3ماهه:1467400            6ماهه:——-           یکساله:——–

سرعت 8Mb ترافیک ماهیانه 752 گیگ داخلی (معادل 376 گیگ بین الملل)

1ماهه: 600400           3ماهه:——–           6ماهه:——–          یکساله:——–

سرعت 8Mb ترافیک ماهیانه 886 گیگ داخلی (معادل 443 گیگ بین الملل)

1ماهه: 700900           3ماهه:——–           6ماهه:——–          یکساله:——–

سرعت 8Mb اختصاصی عادی

1ماهه: 800000           2ماهه:1600000           3ماهه:2400000            6ماهه:4000000           یکساله:7200000