لیست تعرفه :

 • سرویس نامحدود
 • 1. سرعت 20Mbps
 • 2. سرعت 30Mbps
 • 3. سرعت 40Mbps
 • 4. سرعت 50Mbps
 • 5. سرعت 60Mbps
 • تعرفه سالانه ( تومان )
 • 1. 9000000
 • 2. 15000000
 • 3. 18000000
 • 4. 23000000
 • 5. 30000000